Witaj na stro­nie Agencji Reklamowej
CRAZY ORANGE

Każdego dniakreu­jemy no­wo­cze­sne, skuteczne
na­rzę­dzia re­kla­mowe i wizerunkowe.

Koncentrujemy się na no­wo­cze­sno­ści
i funk­cjo­nal­no­ści.

Obserwujemy dy­na­mikę tren­dów,
i kie­runki roz­woju mar­ke­tingu i re­klamy.

Myślimy z wy­prze­dze­niem, po­nie­waż przy­szłość jest ju­tro
i mu­simy być na nią gotowi.

Główne ob­szary na­szych dzia­łań to
pro­duk­cja fil­mowa i ani­ma­cje fil­mowe,
no­wo­cze­sne strony in­ter­ne­towe,
two­rze­nie skle­pów in­ter­ne­to­wych,
pro­jek­to­wa­nie gra­ficzne

Robimy wy­łącz­nie to,
w czym je­ste­śmy na­prawdę dobrzy.

Chcesz zro­bić wra­że­nie?
W Crazy Orange po­ma­gamy kre­ować wi­ze­ru­nek Twojej marki.

ZOBACZ CENNIK NASZYCH USŁUG FILMOWYCH

Animacja Filmowa
od 600 zł
 • pro­jekt graficzny
 • Ścieżka dźwię­kowa
 • czas trwa­nia: 5-20 sekund
Zamów
Wizytówka Filmowa
od 4.000 zł
 • do 4 go­dzin zdjęciowych
 • mon­taż
 • Ścieżka dźwię­kowa
 • plan­sza z logo (nieanimowana)
 • na­pisy (nieanimowane)
Zamów
Film Reklamowy
od 8.000 zł
 • 10 go­dzin zdjęć wideo
 • 1 go­dzina zdjęć z qadrohoptera
 • ani­mo­wane logo 2d
 • ścieżka dźwię­kowa
 • 10 go­dzin montażu
 • sce­na­riusz
Zamów
Reklama Telewizyjna
od 16.800 zł
 • 15 go­dzin zdjęć wideo
 • ani­mo­wane logo 3d
 • ani­ma­cje komputerowe
 • ścieżka dźwię­kowa
 • 30 go­dzin montażu
 • ak­to­rzy i statyści
 • zdję­cia z po­wie­trza (quadrocopter)
 • wi­za­ży­sta
 • sce­na­riusz
 • do­dat­kowy sprzęt oświetleniowy
Zamów

Wystartujmy z Twoim pro­jek­tem już dziś!

START